Account

หมายเหตุ:
  • Account ของงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 จะไม่ถูกนำมาใช้ ขอให้ท่านสมัคร Account สำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ใหม่
  • หากท่านเคยสมัคร Account แล้ว แต่ จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้คลิก "ลืมรหัสผ่าน" จากลิงก์ด้านล่าง เพื่อทำการขอรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
  • หากท่านยังไม่เคยสมัคร Account มาก่อน ให้คลิก "ลงทะเบียนสมาชิกใหม่"
  • Account นี้จะใช้สำหรับลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานประชุม และสำหรับการส่งบทคัดย่อออนไลน์
  • 1 account หรือ 1 user ในระบบสามารถเพิ่ม bill รายการลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนคน

Sign in