ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย ประเภทต่างๆ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 21-23 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

*** ปิดรับบทคัดย่อแล้ว ***

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย

 • Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ผลงานตีพิมพ์แล้ว)
 • Research highlights: From Research to clinical impact
  การนำเสนอผลงานวิจัยของสมาคมวิชาชีพที่มี impact practice guideline ในประเทศไทย
 • Best Abstract of the Year Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก ประเภท Academic Center
  การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก ประเภท General Hospital
 • Best Resident Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำบ้าน
 • Best Fellow Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • Distinguished Oral
  การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • E-Poster
  การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ E-poster
 • Oral Presentation
  การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Video

กำหนดการวันสำคัญของกิจกรรมวิจัย

15 ต.ค. 2565 เปิดรับบทคัดย่อทางเว็บไซต์
15 พ.ย. 2565 ขอรายชื่อผู้แทนสถาบัน / สมาคม เป็นกรรมการให้คะแนนงานวิจัยรอบคัดเลือก
16 ม.ค. 2566 Research Award, Research highlights: From Research to clinical impact
20 ม.ค. 2566 รวบรวม คัดแยกผลงาน (Research Award / Research Highlights) ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน
31 ม.ค. 2566 ปิดรับผลงาน abstract submission ประเภท Resident & Fellow และ ประเภท Academic Center / General Hospital
ก.พ. 2566 ประชุมคณะกรรมการ ตัดสินผลงาน Research Award, คัดเลือกสมาคมที่นำเสนอ Research Highlights
ก.พ. 2566 แจ้งผลตัดสิน Research Award และ Research Highlights
มี.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแยกประเภทผลงาน Resident, Fellow, Member
มี.ค. 2566 แจ้งผล Resident, Fellow, Member (Academic, General) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
มี.ค. 2566 ตอบรับผลงานนำเสนอรายการ Distinguished Oral, Free Papers , E-Poster
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rcpt.org/conference/2023
*** ปิดรับบทคัดย่อแล้ว ***