Convocation / ผู้เข้ารับวุฒิบัตร

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

การกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้เข้ารับวุฒิบัตร คือ ไปเข้าร่วมงานพิธี หรือไม่ไปร่วมพิธี

การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร เป็นการแจ้งข้อมูลต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าท่านประสงค์เดินทาง “ไปร่วมพิธี” หรือ “ไม่ไปร่วมพิธี”

  • ประสงค์จะไปร่วมพิธี หมายถึง เดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบวุฒิบัตร และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี (onsite)
  • ไม่ประสงค์ไปร่วมพิธี หมายถึง ไม่เดินทางไปงานพิธีการมอบวุฒิบัตร ในงานประชุมวิชาการประจำปี โดยจะติดต่อขอรับหนังสือวุฒิบัตรจากฝ่ายทะเบียนแพทยสภา โดยตรง

แพทย์ผู้ขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ และประกาศนียบัตร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น (แพทย์ที่สำเร็จการฝึกอบรมก่อนปี พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ในงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีขอให้ติดต่อรับหนังสือวุฒิบัตร ที่ฝ่ายทะเบียนแพทยสภา โปรดศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซด์ของแพทยสภา)

1) ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

ขั้นตอนที่ 1
ขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์/ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 28 กุมภาพันธ์ 2566(ขยายเวลา) https://forms.gle/mWEn6CppTRxDXQQd6
ขั้นตอนที่ 2
ลงทะเบียน และชำระเงิน Main congress “ประเภทอายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร”     ผ่านลิงก์    https://www2.rcpt.org/conference/2023/?#registration_rate  
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม -วันที่ 31 มีนาคม 2566
(สำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเวชภัณฑ์ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในขั้นตอนที่ 2 แต่ต้องแจ้งให้ผู้แทนบริษัทฯ ทราบเพื่อลงทะเบียนให้ และท่านต้องตรวจสอบรายชื่อบน Website งานประชุมของราชวิทยาลัยฯ โดยสม่ำเสมอว่าบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนให้ท่านแล้วหรือยังตามระยะเวลาที่กำหนด)
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบรายชื่อ (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป)
สถานะการลงทะเบียนเป็นผู้เข้ารับวุฒิบัตร ของท่านจะสมบูรณ์ จะต้องมีชื่อปรากฎใน 2 จุดสำคัญคือ
จุดที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับวุฒิบัตร ในเมนู convocation
จุดที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน ในเมนู Registration

2) อายุรแพทย์ที่แจ้ง “ความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร” และลงทะเบียน “Main congress ประเภทอายุรแพทย์ ผู้เข้ารับวุฒิบัตร” หลังการชำระค่าใช้จ่ายได้รับสิทธิ์ดังนี้

2.1 สามารถเข้าฟังการบรรยายแบบ face to face Main congress ทุกรายการ
2.2 สามารถเข้าฟังประชุมแบบ virtual & การดูบันทึกวีดีโอย้อนหลัง (rerun) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 66
2.3 กระเป๋างานประชุม
2.4 ภาพถ่ายที่ระลึกตามรายการดังต่อไปนี้
- ภาพถ่ายเดี่ยว ขนาด 10”x12” จำนวน 1 รูป
- ภาพถ่ายรับวุฒิบัตร ขนาด 10”x12” จำนวน 1 รูป
- ภาพถ่ายหมู่คณะพร้อมด้วยคณาจารย์ ขนาด 12”x 24” จำนวน 1 รูป
*** “ไฟล์รูปรับวุฒิบัตร” 1 ไฟล์ต่อ 1 ท่าน ลงในแผ่น CD

***กรณีแพทย์ “จองกรอบรูป” และ “ให้บริษัทฯ ทำการสแกนหนังสือวุฒิบัตรเพื่อทำกรอบรูป” ตามแพ็คเกจที่บริษัทนำเสนอขาย เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และความพึงพอใจซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของท่าน ราชวิทยาลัยฯ มิได้บังคับให้ท่านจองกรอบรูปกับผู้ให้บริการแต่อย่างใด

2.5 สวมชุดครุยในวันพิธีการ รายละเอียดดังนี้
2.5.1 รับชุดครุยในวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้อง Dusit 4-5 และ Dusit  7-8 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
2.5.2 ส่งคืน ณ จุดรายงานตัวเข้ารับวุฒิบัตรภายในเวลา 17.30 น. ของวันพิธีมอบวุฒิบัตร
กรณีประสงค์จะยืมชุดครุยต่อ โปรดเตรียมค่ามัดจำชุดจำนวน 3,000 บาท ค่าเช่า 1,000 บาท รวม 4,000 บาท ชำระกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับ-คืนชุดครุย
2.5.3 ส่งคืนชุดครุยด้วยตนเองที่สำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับจากวันพิธีการเสร็จสิ้น ตามที่อยู่:
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7
ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
แพทย์จะได้รับเงินมัดจำคืนภายใน 15 วันนักจากวันที่ส่งคืนชุดครุย (โปรดแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารมาพร้อมกับชุดครุย)
ผู้ประสานงานพิธีมอบวุฒิบัตร : น.ส.บุญญาพร เพ็งชัย (02) 716-6744 ต่อ 17    email: rcpt.convocation@gmail.com
เจ้าหน้าที่ดูแลชุดครุย:            น.ส.เมธาวี ระหงส์      (02) 716-6744 ต่อ 20   email:  methawee.rcpt@gmail.com

3) อายุรแพทย์ที่แจ้ง “ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร” หรือ อายุรแพทย์ที่ไม่แจ้งข้อมูลให้ทราบในแต่ละปี ที่จัดงาน ขอให้ดำเนินการดังนี้

3.1 ติดต่อฝ่ายทะเบียนแพทย์สภา (สาขาที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.2)
     E-mail: rg@tmc.or.th  
    Website: https://www.tmc.or.th/regist_10.php
3.2 ติดต่อราชวิทยาลัยฯ ได้แก่สาขา อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล, อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก, อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ และอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด)
     *** ให้แจ้งชื่อ-สกุล สาขาที่จบทาง E-mail: rcpt.convocation@gmail.com
     หรือติดต่อคุณบุญญาพร เพ็งชัย เจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โทรศัพท์ 02-716-6744 ต่อ 17
*********************