ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (เลข ว.): ชื่อ-นามสกุล:
*หมายเหตุ
- ยังไม่แจ้งชำระเงิน หมายถึง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่แจ้งชำระเงินในระบบ
- อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน หมายถึง ชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้ว รอการตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายลงทะเบียน
- อยู่ระหว่างออกใบเสร็จรับเงิน หมายถึง ผ่านการตรวจสอบการชำระเงินจากฝ่ายลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน
- อยู่ระหว่างออกแบบตอบรับการลงทะเบียน หมายถึง ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับแบบตอบรับทางอีเมลภายใน 1 สัปดาห์ก่อนงานประชุม