ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม รับวุฒิบัตร

Update ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 20:49 น. จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมในปีพุทธศักราช 2565 รวมทั้งสิ้น 823 คน
แจ้งความประสงค์ไปร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร จำนวน 691 คน ไม่ประสงค์รับวุฒิบัตร จำนวน 88 คน

อายุรแพทย์ที่แจ้ง  "ประสงค์จะไปร่วมพิธีรับวุฒิบัตร"   จะต้องลงทะเบียน และชำระเงิน Main congress  ในสถานะ อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 

เริ่มลงทะเบียนที่นี่  https://www2.rcpt.org/conference/2023/event/boreg/formnew_checkname/2023/TH   กรณีมีบริษัทฯ ให้การสนับสนุนขอให้เเจ้งผู้แทน ย้ำสถานะเป็นอายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร
ย้ำเตือน!!! สถานะการลงทะเบียนของท่านจะต้องเป็น "อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร" เท่านั้น
กรณีสถานะการลงทะเบียน ไม่ถูกต้องโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ  0-2716-6744 ต่อ 17

  • ประสงค์จะไปร่วมพิธี หมายถึง  เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร    และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี (onsite)
  • ไม่ประสงค์ไปร่วมพิธี หมายถึง "ไม่เดินทางไปงานพิธีรับวุฒิบัตร"   จะติดต่อขอรับหนังสือวุฒิบัตรจากฝ่ายทะเบียนแพทยสภา โดยตรง
# ชื่อ-สกุล สาขาที่สำเร็จการฝึกอบรม (ในเดือน กรกฎาคม 2565) การแสดงความจำนงในการเข้าพิธีมอบวุฒิบัตรในงานประชุมวิชาการประจำปี
...