Loading...

Convocation / ผู้เข้ารับวุฒิบัตร


ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

การกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้เข้ารับวุฒิบัตร คือ ไปเข้าร่วมงานพิธี หรือไม่ไปร่วมพิธี


การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร   เป็นการแจ้ง “ข้อมูลเบื้องต้น” ต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าท่านประสงค์เดินทาง “ไปร่วมพิธี”  หรือ  “ไม่ไปร่วมพิธี”

  • ประสงค์จะไปร่วมพิธี   หมายถึง  เดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบวุฒิบัตร  และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี (onsite)
  • ไม่ประสงค์ไปร่วมพิธี  หมายถึง  ไม่เดินทางไปงานพิธีการมอบวุฒิบัตร  ในงานประชุมวิชาการประจำปี  โดยจะติดต่อขอรับหนังสือวุฒิบัตรจากฝ่ายทะเบียนแพทยสภา โดยตรง 

แพทย์ผู้ขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์   อนุสาขาอายุรศาสตร์ต่างๆ  และประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2566เท่านั้น  (แพทย์ที่สำเร็จการฝึกอบรมก่อนปี พ.ศ. 2566  ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร  ในงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยฯ  ขอให้ติดต่อรับหนังสือวุฒิบัตร ที่ฝ่ายทะเบียนแพทยสภา โปรดศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซด์ของแพทยสภา)

1) ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

ขั้นตอนที่ 1
ขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์/ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2-16 มกราคม 2567(ขยายเวลา) ผ่านลิงก์ https://forms.gle/MkdFCon42RZmTfA99 
ขั้นตอนที่ 2
เริ่มลงทะเบียน  และชำระเงิน  Main congress “ประเภทอายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร” ผ่านลิงก์ https://www2.rcpt.org/conference/2024/?#registration_rate 
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม -วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
(สำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเวชภัณฑ์  ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในขั้นตอนที่ 2    แต่ต้องแจ้งให้ผู้แทนบริษัทฯ ทราบเพื่อลงทะเบียนให้  และท่านต้องตรวจสอบรายชื่อบน Website งานประชุมของราชวิทยาลัยฯ โดยสม่ำเสมอว่าบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนให้ท่านแล้วหรือยังตามระยะเวลาที่กำหนด)
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบรายชื่อ  (ท่านจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค 67 เป็นต้นไป)
สถานะการลงทะเบียนเป็นผู้เข้ารับวุฒิบัตร ของท่านจะสมบูรณ์ จะต้องมีชื่อปรากฎใน 2 จุดสำคัญคือ 
 จุดที่ 1   ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับวุฒิบัตร ในเมนู convocation
 จุดที่ 2  ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน ในเมนู Registration
 

2) อายุรแพทย์ที่แจ้ง “ความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร” ที่ต้องลงทะเบียน “Main congress ประเภทอายุรแพทย์ ผู้เข้ารับวุฒิบัตร” หลังการชำระค่าใช้จ่ายได้รับสิทธิ์ดังนี้ 

2.1  สามารถเข้าฟังการบรรยายแบบ face to face  Main congress  ทุกรายการ และการดูบันทึกวีดีโอย้อนหลัง rerun video on demand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 67
2.2  กระเป๋างานประชุม
2.3  ภาพถ่ายที่ระลึกตามรายการดังต่อไปนี้

- ภาพถ่ายเดี่ยว ขนาด 10”x12” จำนวน 1 รูป
- ภาพถ่ายรับวุฒิบัตร ขนาด 10”x12” จำนวน 1 รูป
- ภาพถ่ายหมู่คณะพร้อมด้วยคณาจารย์ ขนาด 12”x 24” จำนวน 1 รูป
**** “ไฟล์รูปรับวุฒิบัตร” 1  ไฟล์ต่อ 1  ท่าน โหลดผ่าน QR CODE 

***กรณีแพทย์มีความประสงค์  “จองกรอบรูป” หรือ “ไฟล์ภาพเดี่ยว” หรือ  “ให้บริษัทฯ ทำการสแกนหนังสือวุฒิบัตรเพื่อทำกรอบรูป” ตามแพ็คเกจที่บริษัทนำเสนอขาย เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และความพึงพอใจซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของท่านราชวิทยาลัยฯ มิได้บังคับให้ท่านจองกรอบรูปกับผู้ให้บริการแต่อย่างใด  


2.4 สวมชุดครุยในวันพิธีการ  รายละเอียดดังนี้ 

2.4.1  รับชุดครุยในวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่เวลา 08:00 - 10:30 น. ที่ชั้น 22 บริเวณโซน Pre-function area โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

2.4.2  ส่งคืน ณ จุดรายงานตัวเข้ารับวุฒิบัตรภายในเวลา  17:00 น. ของวันพิธีมอบวุฒิบัตร 
กรณีประสงค์จะยืมชุดครุยต่อ  โปรดเตรียมค่ามัดจำชุดจำนวน 3,000 บาท  ค่าเช่า 1,000  บาท รวม 4,000 บาท  ชำระกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับ-คืนชุดครุย 

2.4.3 ส่งคืนชุดครุยด้วยตนเองที่สำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ  หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับจากวันพิธีการเสร็จสิ้น ตามที่อยู่: 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  
อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี  ชั้น 7  ซ.ศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

แพทย์จะได้รับเงินมัดจำคืนภายใน 15  วันนักจากวันที่ส่งคืนชุดครุย
(โปรดแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารมาพร้อมกับชุดครุย)
 

3) อายุรแพทย์ที่แจ้ง  “ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร”  หรืออายุรแพทย์ที่ไม่แจ้งข้อมูลให้ทราบในแต่ละปีที่จัดงาน ขอให้ดำเนินการดังนี้

3.1 หนังสืออนุมัติ วุฒิบัตรฯ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนแพทย์สภา (สาขาที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.2) 
          e-mail: rg@tmc.or.th   Website:  https://www.tmc.or.th/regist_10.php 

3.2 ติดต่อราชวิทยาลัยฯ ได้แก่สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล, อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก, อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ และอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด) 
    *** ให้แจ้งชื่อ-สกุล สาขาที่จบทาง E-mail: rcpt.convocation@gmail.com          
   หรือติดต่อคุณบุญญาพร เพ็งชัย  เจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โทรศัพท์ 02-716-6744 ต่อ 17  
*********************